Terms of service

 1. Postanowienia ogólne i definicje.
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz funkcjonowania Portalu internetowego dynamication.com dla Wydawców oraz użytkowników Portalu. Niniejszy Regulamin umieszczony jest na stronie internetowej dynamication.com oraz przesyłany jest Wydawcy i Użytkownikowi pocztą elektroniczną przed zawarciem umowy.
  2. Portal dynamication.com jest platformą internetową umożliwiającą prezentację Wydawców oraz ich wydawnictw w wersji elektronicznej, a także korzystanie przez Użytkowników z treści udostępnionych przez Wydawców.
  3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
   1. DO OK – DOOK HF Sp. z o.o Sp. k. z siedzibą w 53-125 Wrocław, al. Kasztanowa 3a-5, podmiot odpowiedzialny za prowadzenie portalu dynamication.com;
   2. portal dynamication.com – serwis internetowy umożliwiający prezentację Wydawców oraz ich wydawnictw w wersji elektronicznej, a także dostęp i korzystanie przez Użytkowników z treści wydawnictw elektronicznych udostępnionych przez Wydawców na zasadach przez nich określonych; DO OK umożliwia korzystanie tylko z tych wydawnictw elektronicznych, których zawartość jest udostępniana przez Wydawcę;
   3. wydawnictwo elektroniczne – czasopismo, pojedynczy artykuł, referat, a także materiał reklamowy albo inny materiał lub utwór w wersji elektronicznej;
   4. Wydawca – podmiot posiadający prawa do wydawnictwa elektronicznego, podpisujący z DO OK w formie pisemnej umowę dot. odpłatnego umieszczania i prezentowania na portalu dynamication.com wydawnictw elektronicznych;
   5. Użytkownik – podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych korzystający za pośrednictwem portalu dynamication.com z wydawnictw elektronicznych na zasadach określonych przez regulamin i Wydawców;
   6. Dane dla autoryzacji: przydzielane przez Wydawcę (za pośrednictwem portalu dynamication.com) nazwa Użytkownika i hasło wymagane dla uzyskania dostępu do wydawnictwa elektronicznego, które zostało w ten sposób zabezpieczone przez Wydawcę;
   7. Licencja – licencja udzielana przez Wydawcę Użytkownikom, dostępna na stronie Wydawcy za pośrednictwem linku umieszczonego na portalu dynamication.com, określająca zasady dostępu i korzystania z wydawnictw elektronicznych Wydawcy.
 2. Wydawcy.
  1. Po podpisaniu umowy Wydawca rejestruje się w Portalu za pomocą Loginu i Hasła przekazanego przez DO OK na wskazany przez Wydawcę adres e-mail. Login i Hasło umożliwiają Wydawcy korzystanie z Panelu administracyjnego oraz funkcjonalności portalu dynamication.com, w zależności od wybranego określonego w umowie abonamentu, tj.:
   1. umieszczania i usuwania wydawnictw elektronicznych,
   2. umieszczania warunków Licencji oraz ich zmian,
   3. umieszczania i usuwania linków do reklam,
   4. administrowania Danymi dla autoryzacji.
  2. Wydawca zobowiązany jest do przesłania DO OK – w terminie max. 14 dni od podpisania umowy - materiałów dot. formy prawnej Wydawcy. Wydawca podpisując umowę oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do wydawnictw elektronicznych, wydawnictwa te nie naruszają praw osób trzecich oraz wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez DO OK wydawnictw elektronicznych zgodnie z przeznaczeniem Portalu oraz w sposób i do celów określonych umową oraz niniejszym Regulaminem.
  3. Wydawca może korzystać z Panelu administracyjnego oraz funkcjonalności Portalu dynamication.com po dostarczeniu dokumentów określonych w ust. 2 oraz opłaceniu pierwszego abonamentu miesięcznego określonego w umowie.
  4. W przypadku gdy osoby trzecie skierują przeciwko DO OK roszczenia dotyczące przysługujących im praw dotyczące umieszczonych przez Wydawcę na portalu dynamication.com wydawnictw elektronicznych, Wydawca zobowiązany jest do zwrotu DO OK wszelkich kosztów powstałych w związku z dochodzeniem tych roszczeń, w tym kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów odszkodowań etc.
  5. Wydawca nie ma prawa, bez wyraźnej pisemnej zgody DO OK, wykorzystywania w jakikolwiek sposób oznaczenia dynamication.com lub innych praw własności intelektualnej należących do DO OK, chyba że zakres dozwolonego użytku został określony przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  6. Zakazane jest dostarczanie przez Wydawcę treści o charakterze bezprawnym, w tym umieszczanie i udostępnianie na portalu dynamication.com wydawnictw elektronicznych:
   1. do których prawa nie przysługują Wydawcy;
   2. których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich w inny sposób, a w tym ich dobra osobiste;
   3. których rozpowszechnianie jest sprzeczne z innymi przepisami prawa,
   4. zawierających treści sprzecznych z dobrymi obyczajami.
  7. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze wydawnictw elektronicznych, DO OK niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych wydawnictw.
 3. Użytkownicy.
  1. Użytkownicy mogą korzystać z usług portalu dynamication.com wyłącznie po zarejestrowaniu się na portalu, zapoznaniu z Regulaminem, zaakceptowaniu go poprzez zaznaczenie stosownego pola w procedurze rejestracyjnej, potwierdzeniu przez DO OK zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz po uzyskaniu od Wydawcy danych do autoryzacji. Rejestracja polega na podaniu co najmniej wskazanych w formularzu rejestracyjnym danych, określonych w części V pkt 1, w tym hasła oraz adresu email Użytkownika.
  2. Wskutek akceptacji Regulaminu Użytkownik składa jednocześnie oświadczenie, że:
   1. zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu,
   2. przekazane w trakcie rejestracji dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,
   3. wyraża zgodę na przetwarzanie przez DO OK danych osobowych określonych w części V pkt 1 w związku z działalnością portalu dynamication.com,
   4. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od DO OK jako administratora serwisu oraz Wydawców,
   5. wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez DO OK danych technicznych i technologicznych obejmujących: adres IP, wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na stronę portalu dynamication.com, rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta, innych informacji transmitowanych protokołem http,
   6. wyraża zgodę na przechowywanie przez DO OK na jej komputerach niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług portalu dynamication.com,
   7. wyraża zgodę na udostępnienie Wydawcom zarejestrowanym na portalu dynamication.com swoich danych osobowych wyraźnie przez niego wskazanych przy rejestracji i widocznych na jego profilu, w celu umożliwienia mu dostępu do wydawnictw elektronicznych Wydawców,
   8. wyraża zgodę na gromadzenie i archiwizowanie przez DO OK danych dotyczących dokonywanych przez niego ze strony dynamication.com płatności na rzecz Wydawców z wykorzystaniem systemu płatności (np. PayU, PayPal).
  3. Po rejestracji i akceptacji Regulaminu DO OK potwierdza na wskazany przez Użytkownika adres e-mail fakt zawarcia umowy. Po potwierdzeniu przez DO OK zawarcia umowy Użytkownik może korzystać z umieszczonych na portalu wydawnictw elektronicznych zgodnie z warunkami Licencji oraz niniejszym regulaminem. Wydawca ustala czy korzystanie z wydawnictw elektronicznych jest nieodpłatne czy odpłatne i określa zasady odpłatności. Informacja o zasadach korzystania z wydawnictwa elektronicznego, w tym o zasadach odpłatności, przekazywana jest Użytkownikowi po kliknięciu w ikonę lub link wydawnictwa elektronicznego. Płatność za korzystanie z wydawnictwa elektronicznego odbywa się ze strony dynamication.com bezpośrednio na rachunek bankowy Wydawcy z wykorzystaniem dostępnego, wybranego przez Użytkownika systemu płatności (np. PayU, PayPal).
  4. W celu korzystania z usług portalu nie jest konieczne spełnienie żadnych szczególnych wymagań technicznych, choć może to być konieczne dla korzystania z niektórych jego funkcji. Informacje o takich szczególnych wymaganiach są dostępne na bieżąco za pośrednictwem portalu dynamication.com.
  5. DO OK może odmówić świadczenia usług lub zablokować konto Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego przepisów prawa, zasad opisanych w Regulaminie lub naruszenia warunków Licencji Wydawcy (po otrzymaniu od Wydawcy zawiadomienia w tej sprawie), powiadamiając jednocześnie Użytkownika o przyczynach odmowy lub dokonanej blokady. Jest to równoznaczne z wypowiedzeniem przez DO OK umowy. Po usunięciu przez Użytkownika naruszenia i jego skutków, DO OK może przywrócić możliwość korzystania z usług portalu na wniosek Użytkownika.
  6. DO OK nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności wydawnictwa elektronicznego, jeżeli jest on spowodowany decyzją lub trudnościami technicznymi Wydawcy, a także okolicznościami niezależnymi od DO OK.
  7. Dane dla autoryzacji są integralnym elementem dostępu do wydawnictw elektronicznych i nie mogą być zmieniane. W przypadku ich zmiany przez Użytkownika, DO OK nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane w wyniku tego trudności w dostępie do wydawnictw elektronicznych.
  8. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy składa się w formie pisemnej na adres: DOOK HF Sp. z o.o Sp. k., al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław.
 4. Odpowiedzialność.
  1. DO OK dokłada starań, aby korzystanie z portalu było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, nie składa jednak żadnych gwarancji, w szczególności co do jakości portalu, jego przydatności do jakiegokolwiek celu, a także co do braku jawnych lub ukrytych wad fizycznych lub prawnych.
  2. DO OK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:
   1. przerwy w dostawach Internetu, uniemożliwiające sprawne funkcjonowanie portalu dynamication.com (w tym dostępność portalu i jego usług), spowodowane w szczególności awariami, względami technicznymi, przebudową strony czy też archiwizacją portalu,
   2. szkody powstałe w wyniku korzystania z portalu przez Wydawców i Użytkowników, w tym spowodowane przekazaniem swojego loginu lub danych dla autoryzacji innej osobie,
   3. szkody poniesione przez Wydawców lub Użytkowników bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Regulaminu,
   4. niezawinione i niezamierzone błędy w funkcjonowaniu portalu dynamication.com,
   5. utratę wydawnictw elektronicznych umieszczonych na portalu dynamication.com,
   6. sytuacje związane z naruszeniem praw Wydawców przez Użytkowników i inne podmioty, wykorzystywanie tych praw (w całości lub części) przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Wydawcę lub Użytkownika.
 5. Polityka prywatności.
  1. Za pośrednictwem portalu dynamication.com zbierane są oraz przetwarzane przez DO OK i Wydawców dane osobowe Użytkowników w celach związanych z realizacją usług portalu, takie jak: nazwisko i imię, adres, adres poczty elektronicznej Użytkownika; podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji usług portalu dynamication.com.
  2. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są przez DO OK zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, za zgodą Użytkownika dane te mogą być przetwarzane także w celach marketingowych Wydawców i DO OK.
  3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane na serwerach DO OK w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z p. zm.).
  4. Użytkownik ma prawo do wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych poprzez panel administracyjny.
  5. DO OK gromadzi i archiwizuje dane dotyczące dokonywanych przez Użytkownika ze strony dynamication.com płatności na rzecz Wydawców z wykorzystaniem systemu płatności (np. PayU, PayPal).
  6. DO OK zapewnia bezpieczną transmisję danych z użyciem protokołu HTTPS. Dane osobowe oraz dane określone w ust. 5 szyfrowane są z użyciem protokołu SSL, 256 bitowym kluczem. Dostęp do ww. danych mają tylko osoby, które zostały przeszkolone i podpisały stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
  7. Użytkownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości w działaniu portalu dynamication.com poprzez email: contact@dook.pro.
  8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia.
  9. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji na swój adres e-mail.
  10. DO OK wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z portalu dynamication.com przez Użytkowników i Wydawców.
 6. Zmiana Regulaminu.
  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na portalu dynamication.com.
  2. DO OK zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. DO OK poinformuje Użytkownika o zmianie regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail. Użytkownik w celu korzystania z portalu dynamication.com na zmienionych zasadach powinien kliknąć na ikonę „Akceptuję” w celu akceptacji zmian regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania ww. wiadomości, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z ostatnim dniem tego terminu.